Inspector Resurse Umane

Pentru a vedea data cea mai apropiata de incepere a cursurilor alegeti Program cursuri

Durata curs: 80 ore din care 60 ore teorie, 20 ore calculator - inclusiv realizare unui proiect
Programul de desfasurare al cursului:

- sambata si duminica de la 9.00 – 14.00 (8 saptamani)

In sectiunea program cursuri veti vedea in ce data va incepe o noua serie.
Cursul este acreditat si se obtine un certificat de absolvire recunoscut national.
Structura cursului:

Denumirea temelor abordate:

1. Funcţiunea de personal şi managementul resurselor umane în cadrul intreprinderilor
- Factorii economici
- Factorii tehnici
- Factorii sociologici

2. Evoluţia funcţiunii de resurse umane
- Conţinutul funcţiunii de resurse umane
- Organizarea funcţiunii de resurse umane

3. Motivaţia şi participarea lucrătorilor. Stilul de comportament al conducatorilor
- Motivaţia lucrătorilor
- Participarea lucrătorilor
- Stilul de comportament al conducătorilor

4. Comportamentul privind intrarea pe piaţa forţei de muncă
- Consideraţii generale
- Curiculum vitae
- Semnificaţia şi importanţa CV
- Forma sau aspectul CV
- Tipologia şi conţinutul CV

5. Selecţia şi recrutarea personalului
- Selecţia personalului în vederea angajării
- Primirea şi integrarea personalului nou angajat
- Costurile determinate de activităţile privind selecţia, încadrarea şi integrarea personalului

6. Codul Muncii – instrumentul de reglementare a raporturilor de muncă
- Principii de bază
- Evidenţa încadrării şi încadrarea în muncă
- Angajarea persoanelor handicapate
- Angajarea gestionarilor
- Categorii de contracte de muncă
- Contractul colectiv de muncă
- Contractul individual de muncă
- Contrctul individual de muncă pe perioadă nedeterminată
- Contractul individual de muncă pe perioadă determinată
- Contractul individual de muncă prin agent de muncă temporar
- Contractul individual de muncă cu timp parţial
- Contractul individual de muncă cu munca la domiciliu
- Contracte speciale de formare profesională organizate de angajator
- Contract de calificare profesională
- Contract de adaptare profesională
- Contractul de tip particular de ucenicie la locul de muncă
- Executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă
- Executarea contractului individual de muncă
- Modificarea contractului individual de muncă
- Suspendarea contractului individual de muncă
- Suspendarea de drept a CIM
- Suspendarea din iniţiativa salariatului a CIM
- Suspendarea din iniţiativa angajatorului a CIM
- Suspendarea prin acordul părţilor a CIM
- Încetarea contractului individual de muncă
- Încetarea de drept a CIM
- Încetarea din iniţiativa salariatului a CIM
- Încetarea din iniţiativa angajatorului a CIM
- Încetarea CIM pe motive ce ţin de salariat
- Încetarea CIM pe motive ce nu tin de salariat
- Încetarea CIM cu acordul părţilor
- Încetarea CIM cu acordul unilateral de voinţă al uneia din părţi
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă
- Durata timpului de muncă
- Timpul de muncă
- Munca suplimentară
- Munca de noapte
- Repausurile periodice
- Repausul săptămânal
- Sărbătorile legale
- Concediile
- Concediile de odihnă
- Zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite
- Concediile fără plată
- Concediile pentru formare profesională
- Concedii plătite pentru formare profesională
- Concedii fără plată pentru formare profesională
- Răspunderea juridică
- Regulamentul intern
- Răspunderea disciplinară
- Răspunderea patrimonială
- Răspunderea contravenţională
- Răspunderea penală
- Jurisdicţia muncii

7. Intocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

HG 500/2011
- Răspunderi şi sancţiuni
- Metodologia de întocmire, completare şi evidenţă

- Generarea registrului utilizând aplicaţia Revisal
- Transmiterea on-line a registrului
- Obţinerea parolei, modelul de solicitare

8. Angajarea persoanelor handicapate
- Angajarea gestionarilor

9. Gestiunea personalului şi a locului de muncă
- Gestiunea personalului
- Statutul personalului în intreprindere
- Efectivele de personal în intreprindere
- Gestiunea locurilor de muncă
- Organizarea activităţii şi dinamica locurilor de muncă
- Analiza şi evoluţia posturilor

10. Aprecierea personalului şi a activităţii sale
- Necesitatea aprecierii
- Obiectivele sistemelor de apreciere
- Conţinutul aprecierii
- Evaluarea performanţelor
- Evaluarea potenţialelor

11. Gestiunea carierelor
- Notiunea de cariera. Conditiile gestiunii carierelor
- Planul de dezvoltare a carierelor
- Politica de promovare
- Gestiunea plecarilor din intreprindere

12. Formarea profesională
- Formarea - o investiţie eficientă
- Necesitatea formării. Tipuri de formare.
- Investiţia în formare
- Planul de formare.
- Analiza şi evaluarea cerinţelor de formare
- Organizarea acţiunilor de formare
- Punerea în practica a formării
- Urmărirea şi evaluarea costurilor şi a rezultatelor formării

13. Administrarea şi calculul salariilor
- Politica salarială – componentă a politici generale a intreprinderii
- Principiile generale ale sistemelor de salarizare
- Principalele sisteme de salarizare
- Sisteme de salarizare individuală şi globală
- Criterii şi politici de salarizare
- Întocmirea fişelor fiscale 1 şi 2 în vederea calculului impozitului pe venitul global

14.Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale
- Principii de bază
- Prestaţiile de asigurari sociale
- Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
- Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
- Indemnizaţia pentru maternitate
- Indemnizaţia pentru creşterea sau îngrijirea copilului bolnav
- Ajutorul de deces
- Categorii de pensii
- Pensia pentru limită de vârstă
- Pensia anticipată
- Pensia anticipată parţială
- Pensia de invaliditate
- Pensia de urmaş
- Calculul pensiilor. Stabilirea şi plata pensiilor
- Calculul pensiilor
- Stabilirea şi plata pensiilor

15.Sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
- Categorii de beneficiari ai şomajului
- Indemnizaţia de şomaj
- Condiţii de acordare
- Beneficiarii indemnitaţiei de şomaj
- Coantumul indemnizaţiei de şomaj
- Obligaţiile beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj
- Stimularea angajatorilor
- Subvenţionarea locurilor de muncă
- Acordarea de credite în condiţii avantajoase
- Acordarea unor facilităţi

16.Dialogul social
- Sindicatele
- Reprezentanţii salariaţilor
- Patronatul

17.Conflictele de muncă. Greva.
- Conflictele de interese. Greva
- Conflictele de drepturi